Ongeval tijdens bedrijfsuitje: is de werkgever aansprakelijk?

Elk jaar organiseert u voor al uw medewerkers een bedrijfsuitje. Deze keer heeft u besloten een sportieve activiteit te organiseren: uw werknemers worden op zaterdagochtend verwacht op de lokale stormbaan. Touwslingeren, tijgeren, klimmen, springen, kruipen en ontwijken behoren tot de uitdagingen. Hoewel het uitje vrijwillig is heeft u de werknemers op het hart gedrukt dat u verwacht dat iedereen aanwezig is. Op de dag van het uitje gaat het echter flink mis: Martijn, een van uw beste werknemers, komt tijdens een van de activiteiten hard ten val en moet met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Na uitvoerig onderzoek blijkt dat Martijn enkele maanden moet revalideren. Tot overmaat van ramp stelt hij u als werkgever aansprakelijk voor zijn schade. U schrikt: hiervoor bent u helemaal niet verzekerd. U vraagt zich af of u gehouden bent de schade van Martijn te vergoeden.

Het komt geregeld voor dat bedrijven niet of onvoldoende verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid. U loopt als werkgever dan het risico geconfronteerd te worden met een hoge schadeclaim die uit eigen zak betaald moet worden. Op de werkgever rust namelijk een zorgplicht: de werkgever is verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers te beschermen. Om aan zijn zorgplicht te voldoen moet de werkgever maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden. Dit is een open criterium waar het van de omstandigheden van het geval zal afhangen of hieraan is voldaan. Zo hoort de werkgever bijvoorbeeld instructies te geven met betrekking tot het gebruik van (gevaarlijke) machines en ook moet hij zorgdragen voor veilige materialen (denk aan het verschaffen van veiligheidskleding, zoals handschoenen of anti-slipschoenen). Indien de werkgever niet voldoet aan zijn zorgplicht, is hij in beginsel aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg is, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. Dit wordt echter niet snel aangenomen.

Hoewel een bedrijfsuitje op de lokale stormbaan niet onder de normale werkzaamheden van uw werknemers valt, gaat u hier als werkgever mogelijk niet vrijuit. U kunt als werkgever namelijk niet simpelweg het verweer voeren dat u niet aansprakelijk bent omdat het ongeval niet onder werktijd heeft plaatsgevonden, maar tijdens een recreatief uitje op zaterdag waaraan uw werknemers vrijwillig meededen. Als er voldoende verband is tussen de activiteit van het bedrijfsuitje, de arbeidsovereenkomst en de schade, dan kan deze activiteit namelijk onder de noemer ‘werk’ vallen. Ook in het geval het bedrijfsuitje op de stormbaan kan er voldoende samenhang bestaan tussen het uitje en het gewoonlijke werk van uw werknemers, namelijk het doel van het uitje (te weten het bevorderen van verbondenheid op de werkvloer) en de impliciete deelname-eis (hoewel deelname vrijwillig is heeft u uw werknemers op het hart gedrukt dat aanwezigheid wordt verwacht). Hierdoor bestaat er voor u als werkgever ook een zorgplicht ten aanzien van de activiteit van het bedrijfsuitje. U had als werkgever redelijkerwijs moeten weten dat het deelnemen aan een stormbaan en de daarbij bijbehorende activiteiten, een risicovolle activiteit was. De rechter zal in een dergelijk geval oordelen dat u als werkgever had moeten afzien van het organiseren van de activiteit op de stormbaan óf erop had moeten toezien dat dit niet op een zodanige wijze gestalte zou krijgen als nu het geval was en dat u daarom uw zorgplicht heeft geschonden. U bent dan ook gehouden de schade van Martijn te vergoeden. Het is in dat kader belangrijk een verzekering af te sluiten, zoals bijvoorbeeld een ongevallen- of schadeverzekering omdat u de schade anders zelf volledig moet betalen.

Uit bovenstaande blijkt dat u als werkgever bedacht moet zijn op de risico’s die bedrijfsuitjes met zich meebrengen. Lijdt een werknemer schade tijdens een bedrijfsuitje dan kunt u mogelijk voor de geleden schade aansprakelijk worden gesteld. Organiseert u als werkgever een bedrijfsuitje, dan is het van belang om zoveel mogelijk eraan te doen om de risico’s voor uw werknemers in te perken. Aangezien een ongeluk in een klein hoekje zit, is het verstandig om risicovolle activiteiten te mijden en voor een bedrijfsuitje eventueel een aansprakelijkheidsverzekering met evenementendekking af te sluiten.

De werkgeversaansprakelijkheid (ten aanzien van bedrijfsuitjes) is een lastig onderwerp, waarbij de uitkomst van een procedure veelal afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van het geval. Mocht u als werkgever aansprakelijk worden gesteld door een werknemer, of wilt u meer weten over werkgeversaansprakelijkheid om mogelijke risico’s in kaart te kunnen brengen, dan kunt u met ons contact opnemen.